När du ska skaffa företagslarm är det viktigt att tänka på att larmet följer rätt kravstandard. Olika verksamheter har olika krav på larm. Det finns fyra olika larmklasser som är gemensamma för alla försäkringsbolag. Larmklasserna underlättar både för kravställare och installationsfirmor så att det inte blir några missförstånd.

Anläggarna ska ha intyg i enlighet med SSF norm 1058.
Bland annat ska följande information vara med i detta intyg:

  1. Regelverk och klass
  2. Namn och adress till anläggarfirman
  3. Innehavare och adress till anläggningen
  4. Eventuella avvikelser från reglerna
  5. Installatörens underskrift tillsammans med företagsnamn och certifikatsnummer.

Gemensamma krav för alla larmklasser 1-4

Om ett försäkringsbolag ställer krav på att du har ett specifikt godkännande på ditt larm i din verksamhet är första delen att ta i beaktande att larmanläggningen ska vara centralansluten, fast installerad och trådbunden.

Följande kan punkter är gemensamma för alla larmklasser:

  1. Måste installeras av en anläggarfirma med certifikat för just den larmklass det gäller.
  2. Centralapparaten ska vara larmskyddad.
  3. Larmsystemet ska ha minst två stycken akustiska larmdon. (En utrustning som ger en larmsignal som t.ex. en siren.)
  4. Materialet måste vara certifierat och godkänt för aktuell larmklass.
  5. Ha övervakad överföring av larmsignalen till larmcentral i enlighet med SSF 114:2.

Fönster belägna mer än 4 meter över ståplansytan behöver inte bevakas.
Öppningar som är mindre än 150 x 300 mm har inga krav på sig att övervakas.

Du kan läsa mer om reglerna under SSF 130 (Svenska Stöldskyddsföreningen).
Vissa avvikelser finns för de högre larmklasserna 3 och 4.

Larmklass 1

1. Centralenheten får ej vara utplacerad i ett publikt utrymme.
2. Låsförbikopplare (nyckel) och utvändig manöverenhet är tillåtna.
3. Vitala delar av din lokal ska larmskyddas, såsom sannolika inbrottsvägar och strategiska platser.
4. Det ska finnas minst två stycken volymdetekterande detektorer till larmövervakningen som utförs som invändigt försåtsskydd.

Larmklass 2

Dessa krav tillkommer utöver de i föregående Larmklass 1.
1. Det ska finnas en invändig manöverenhet.
2. Själva larmövervakningen ska utföras som skalskydd (Man larmar öppningarna i omslutningsytan till lokalen) vilket man kompletterar med invändigt försåtsskydd.
3. Ifall man har extra stöldbegärlig egendom, såsom kassaskåp eller dylikt kan punktskydd krävas (t.ex. vibrationsdetektor).

Larmklass 3

Dessa krav tillkommer utöver de i föregående Larmklasserna 1 & 2.
1. Centralenheten måste vara placerad i ett särskilt larmat och låst utrymme.
2. Larmövervakningen ska utföras som skalskydd, vilket även ska vara kompletterad med invändigt volymskydd.
3. Med undantag för fönsterlösa utrymmen som är mindre än 4 kvm, alternativt är Dusch eller WC, ska alla utrymmen omfattas av volymskyddet.
4. Högsta krav på sabotageskydd, centralapparat och manöverdon ställs.

Larmklass 4

Dessa krav tillkommer utöver de i föregående Larmklasserna 1, 2 & 3.
1. Skalskydd samt volymskydd ska finnas i samtliga rum, utan undantag.
2. Förbikoppling ska ske med kort- eller knappförbikopplare i så kallat delat montage.

Larmklass R

Denna larmklass avser invändigt försåtsskydd och är en reducerad version av larmklass 1 och består av trådlösa larm.
Det är denna larmklass som används till bostäder och andra privata utrymmen.
Mer information finns att läsa i SSF 140.